REGLAMENT      

La sola inscripció en aquesta competició  implica  la

total acceptació del preceptuat en aquest reglament.

ORGANITZACIÓ El   Periòdic   Delta   i   el   Pratenc   AA   organitzen,   amb   el   suport institucional   de   l’Ajuntament   del   Prat   de   Llobregat,   la   20a edició   de   la   Cursa   Delta   Prat   que   es   disputarà   el   proper diumenge 5 de maig de 2019 a les 9 hores. DISTÀNCIA I RECORREGUT La   distància   de   la   edició   XX   de   la   Cursa   Delta   Prat   serà   de 10   km   i   de   5   km   oficialment   certificats   per   la   Federació Catalana    d’Atletisme.    La    sortida    i    l’arribada    serà    a    les Pistes    Moisès    Llopart    del    Complex    Esportiu    Municipal Sagnier,   dintre   d’un   circuit   urbà   de   5   km   al   que   es   donarà una   o   dues   voltes.      El   temps   màxim   per   fer   la   cursa   serà d’1h.    30    min.    Els    participants    que    segueixin    corrent    a partir      d'aquest      moment      ho      faran      sota      la      seva responsabilitat. INSCRIPCIONS CANCEL·LACIONS Les   curses   només   podran   ser   suspeses   en   el   cas   que   per inclemències   del   temps,   o   qualsevol   altre   problema,   així ho   determini   el   Jutge   Àrbitre.   No   es   tornarà   l’import   de l’inscripció. CATEGORIES  Cursa de 10 km 1M i 7F. Nascuts del 2002 al 2005   2M i 8F. Nascuts del 1999 al 2001 3M i 9F. Nascuts del 1979 al 1998 4M i 10F. Nascuts del 1969 al 1978 5M i 11F. Nascuts del 1959 al 1968 6M i 12F. Nascuts al 1958 i anys anteriors Cursa de 5 km No    tindrà    classificacions    per    categories.    Únicament    hi haurà una general per sexe. Els   menors   d’edat,   nascuts   a   partir   de   l’any   2001   i   que encara     no     hagin     complert     els     18     anys,     hauran     de presentar   la   inscripció   amb   una   autorització   signada   per un   dels   progenitors   o   tutors.   L'organització   pot   demanar el   DNI   o   document   similar   per   comprovar   l'edat   i/o   la identitat      de   l'atleta.   Cada   corredor   participà   sota   la   seva responsabilitat    i    assumeix    que    disposa    d’un    nivell    de condició     física     suficient     per     afrontar     la     prova.     La participació   d’atletes   estrangers   es   regirà   d’acord   amb   la normativa   vigent   de   la   Federació   Catalana   d'Atletisme   i de la RFEA. CLASSIFICACIONS TROFEUS I PREMIS Només   tindran   dret   a   obsequi   i   una   bossa   amb   productes dels   col·laboradors   a   la   finalització   de   la   prova   els   600 corredors   que   agafin   aquesta   opció.   Els   inscrits   que   agafin la   opció   -sense   regal-   tindran   dret   a   tots   els   serveis   menys a rebre el regal i la bossa. Cursa 10 km Es lliuraran trofeus: Als tres primers masculí i femení de la general Als primers de cada categoria Als    primers    atletes    locals.    Es    considera    corredor local   tot   aquell   atleta   nascut   al   Prat,   empadronat   al Prat   o   que   formi   part d’un club pratenc. Aquells   que   tinguin   premi   a   la   general   no   en   tindran   a   la seva categoria. A   més   hi   haurà   un   premi   al   millor   equip   masculí   i   al   millor femení.   El   guanyador      serà   aquell   club      que   obtingui   el millor   temps,   sumant   els   temps   dels   4   primers   classificats masculins   i   femenins.   Caldrà   fer   la   inscripció   amb   el   nom correcte de l’equip. Cursa 5 km Es lliuraran trofeus: Als tres primers masculí i femení de la general L’entrega de premis serà aproximadament a les 10’30 h. CONTROL DE LA PROVA I CRONOMETRATGE El   control   de   la   cursa   el   realitzarà   el   Comitè   Català   de Jutges   (FCA).   Les   curses   de   5   km   i   10   km   i   les   infantils seran           cronometrades           mitjançant           l’empresa ChampionChip. Tots   els   corredors   participaran   a   la   cursa   utilitzant   un   xip. En     cas     de     no     tenir     xip     propi     de     ChampionChip l’organització     facilitarà     un     xip     de     lloguer     que     serà obligatori   tornar-lo   al   finalitzar   la   cursa   o   be   un   dorsal que   incorpora   un   xip   en   el   seu   revers   que   permetrà   tenir la   referència   exacta   del   temps   assolit   a   la   cursa.   Els   atletes sense dorsal i xip no podran entrar a meta. ENTREGA DE DORSALS I XIPS Al pavelló cobert del Complex Esportiu Municipal Sagnier: Dissabte 4 de maig de 16 a 19 h. Diumenge 5 de maig a partir de las 7’30 h. RECLAMACIONS Les   reclamacions   hauran   de   ser   presentades   per   escrit   al Jutge   Àrbitre,   acompanyades   de   50   €,   com   a   dipòsit,   i només    seran    acceptades    fins    a    30    minuts    després    de coneguda    la    classificació    de    la    cursa.    En    el    cas    de    ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. RESPONSABILITAT El     Periòdic     Delta,     el     Pratenc     Associació     d'Atletisme,       l'Ajuntament   del   Prat   de   Llobregat   i   la   Federació   Catalana d'Atletisme,   no   es   fan   responsables   dels   perjudicis   morals i/o     materials     que     puguin     causar     o     causar-se     els participants   i   espectadors   abans,   durant   i   després   de   la competició.     Els     participants     estan     coberts     per     una assegurança d'accidents. SERVEIS CORREDORS Hi    haurà    un    avituallament    líquid    aproximadament    a    la meitat   de   la   cursa   a   més   de   l’habilitat   a   la   finalització.   Hi hauran   serveis   sanitaris   tant   a   l’arribada   com   a   la   cua   de la cursa. Servei    de    dutxes    i    guarda-roba    al    pavelló    cobert    del Complex Esportiu Municipal Sagnier. DESQUALIFICACIONS El     jutge     àrbitre     de     la     prova     i     l’organització     podran desqualificar   a   aquells   participants   que   no   atenguin   les indicacions   tècniques   de   l’organització   com   no   portar   el dorsal   visible,   no   completar   el   recorregut   de   la   prova   en la seva totalitat, etc ... PROTECCIÓ DE DADES El   sol   fet   d'inscriure's   a   la   Cursa   Delta   Prat   i   a   la   Cursa Infantil   autoritza   expressament   a   l'organització   i   els   seus patrocinadors   a   utilitzar   gratuïtament   les   imatges   fixes   i/o en    moviment,    de    les    persones    participants.    Aquestes imatges    podran    figurar    en    tot    tipus    de    suports    gràfics coneguts     o     desconeguts,     així     com     en     materials     de promoció   o   publicitari   produïts   i   difosos   a   tot   el   món, durant   el   període   màxim   establert   per   la   legislació   actual   i futura,   els   reglaments   i   els   tractats   en   vigor,   inclosa   la possible   pròrroga   un   cop   finalitzat   el   període   previst.   Les dades   personals   de   cada   corredor   només   serà   utilitzada per    l’organització    per    a    la    gestió    d’inscripcions    i    de resultats de la cursa. VEHICLES Els    únics    vehicles    que    poden    seguir    la    cursa    seran    els propis de l’organització CURSA DELTA PRAT INFANTIL - 15a edició Hi    hauran    tres    curses    infantils    de:    400,    1000    i    1400 metres,   aproximadament,   a   partir   de   les   10’45   h.   totes controlades amb xip. • 13M i 17F Nascuts fins al 2012 (400 m.) • 14M i 18F Nascuts 2010-2011  (1.000 m.) • 15M i 19F Nascuts 2008-2009  (1.400 m.) • 16M i 20F Nascuts 2006-2007  (1.400 m.) Cada    participant    rebrà    una    bossa    amb    productes    dels col·laboradors. Es    lliuraran    trofeus    als    tres    primers    atletes    de    cada categoria. Aquesta   competició   es   regirà   d'acord   amb   la   Normativa de   Curses   de   Fons   de   la   Federació   Catalana   d'Atletisme   i tot    allò    no    previst    en    aquest    reglament,    serà    resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF.

Descàrrega del reglament en PDF:

Patrocinadors:
 Amb el suport de:
     5 km i 10 km: 9:00 h.       Curses infantils: 10:45 h..
  20a Edició -  5 Maig 2019