REGLAMENT      

La sola inscripció en aquesta competició  implica  la

total acceptació del preceptuat en aquest reglament.

ORGANITZACIÓ. El Periòdic Delta i el Pratenc AA organitzen, amb el suport institucional de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, la 21a edició de la CURSA DELTA PRAT que se celebrarà el diumenge 9 de maig de 2021 a les 9 hores. DISTÀNCIA I RECORREGUT. La distància de l'edició XXI de la CURSA DELTA PRAT serà de 5 km oficialment certificats per la Federació Catalana d'Atletisme. La sortida i l'arribada serà en diferents punts de les Pistes Moisès Llopart del Complex Esportiu Municipal Sagnier, dintre d'un circuit urbà al qual es donarà una volta. El temps màxim serà de 45 minuts. Els participants que segueixin corrent a partir d'aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat. L'organització podrà modificar el recorregut de la cursa per causes de força major. SORTIDA: Per la situació actual de pandèmia i per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries es faran quatre sortides: a les 9:00 h; 9:15 h; 9:30 h i 9:45 h amb uns 200 corredors cadascuna, aproximadament. Les sortides es faran de 5 en 5 cada 5 segons. Els horaris es confirmaran en recollir el dorsal en funció de les marques escollides amb anterioritat i les marques acreditades. Per tant, els participants correran amb altres que tinguin temps similars. PREUS. El preu de la cursa serà: 8 € per a corredors inscrits amb xip groc propi 10 € per a corredors inscrits amb xip de lloguer 14 € per a corredors inscrits amb xip groc propi + samarreta 16 € per a corredors inscrits amb xip de lloguer + samarreta Qui triï l'opció samarreta haurà d'agafar la talla de la samarreta. A mesura que s'esgotin talles quedaran excloses de la selecció. Així mateix, recordem que per motius de salut la samarreta no es pot bescanviar. CANCEL·LACIONS. Un cop acceptada la inscripció, no es tornarà l'import d'aquesta. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. En cas de tenir qualsevol impediment per participar es guardarà la inscripció per l'edició de l'any següent. Per exercir aquest dret caldrà amb justificant comunicar-ho a l'organització per e-mail abans del 29 d'abril.Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l'organització. Les curses només podran ser suspeses en el cas que per inclemències del temps, o qualsevol altre problema, així ho determini el Jutge Àrbitre. No es tornarà l'import de la inscripció. CATEGORIES.Únicament hi haurà una categoria general per sexe. PARTICIPACIÓ. Cursa oberta a tothom que tingui més de 16 anys el dia de la cursa i que accepti i respecti tant la distància com el reglament i estigui correctament inscrit. Els menors d'edat que encara no hagin complert els 18  anys, hauran de presentar la inscripció amb una autorització signada per un dels progenitors o tutors. L'organització pot demanar el DNI o document similar per comprovar l'edat i/o la identitat de l'atleta. Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i assumeix que disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. La participació d'atletes estrangers es regirà d'acord amb la normativa vigent de la Federació Catalana d'Atletisme i de la RFEA. INSCRIPCIONS Internet: Les inscripcions es tancaran el dimecres 5 de maig o quan hi hagi 800 participants inscrits.En cas de quedar dorsals disponibles passada la data anteriorment esmentada, l'organització es reserva el dret d'acceptar inscripcions amb un cost únic de 25 €. CLASSIFICACIONS. Les classificacions seran publicades el mateix dia en www.cursadeltaprat.org i a www.championchip.cat TROFEUS I PREMIS. Es lliuraran trofeus als tres primers classificats en categoria masculina i femenina de la general a la finalització de la primera serie. A més, hi haurà premi pel primer i la primera atleta local, també a la finalització de la primera serie.Recordem que es considera local tot atleta nascut al Prat, que viu al Prat o que pertanyi a un equip pratenc. El lliurament de trofeus es farà aproximadament a les 9.30 h. CONTROL DE LA PROVA I CRONOMETRATGE. El control de la cursa el realitzarà el Comitè Català de Jutges (FCA) i serà cronometrada mitjançant l'empresa ChampionChip. Tots els corredors participaran en la cursa utilitzant un xip. En cas de no tenir xip propi de ChampionChip l'organització facilitarà un de lloguer que serà obligatori tornar-lo en finalitzar la cursa o bé un dorsal que incorpora un xip en el seu revers que permetrà tenir la referència exacta del temps assolit a la cursa. ENTREGA DE DORSALS I XIPS. Al Complex Esportiu Municipal Sagnier:Dissabte 8 de maig d'11 a 19 h.Diumenge 9 de maig a partir de les 07.30 h.Per recollir dorsal és imprescindible el resguard d'inscripció i DNI. Si algú/una esportista no pot recollir el seu dorsal, el podrà recollir una altra persona portant el comprovant d'inscripció i DNI. RECLAMACIONS. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA. El Periòdic Delta, el Pratenc Associació d'Atletisme, l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o  materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició.Els participants estan coberts per una assegurança d'accidents. SERVEIS CORREDORS. Hi haurà un avituallament líquid a la finalització de la prova i serveis sanitaris tant a l'arribada com a la cua de la cursa. El servei de guarda-roba estarà situat al pavelló cobert del Complex Esportiu Municipal Sagnier. Les pertinences del corredor es posarà dins d'una bossa de plàstic marcada amb el dorsal corresponent, d'aquesta manera l'organització no manipularà directament les bosses. Per motius sanitaris no hi haurà vestuaris ni dutxes i només hi haurà lavabos. DESQUALIFICACIONS. El jutge àrbitre de la prova i l'organització podran desqualificar a aquells participants que no atenguin les indicacions tècniques de l'organització com no portar el dorsal visible, no completar el recorregut de la prova completament, etc. PROTECCIÓ DE DADES. El sol fet d'inscriure's a la Cursa Delta Prat i autoritza expressament a l'organització i als seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Les dades personals de cada corredor només serà utilitzada per l'organització per a la gestió d'inscripcions i de resultats de la cursa. VEHICLES. Els únics vehicles que poden seguir la cursa seran els propis de l'organització. INFORMACIÓ GENERAL. La cursa complirà totes les mesures preventives contra el contagi per la Covid-19. En el calaix de sortida es mantindrà la distància reglamentària entre corredors.Serà obligatòria portar posada la mascareta sempre i no es permetrà accedir al calaix d'espera i de sortida sense ella, que es podrà retirar justament en el moment de traspassar la línia de sortida. Una vegada començada la prova queda totalment prohibit llençar-la a terra, tant al principi com al llarg de la cursa. El corredor haurà de conservar- la fins a l'arribada on la dipositarà en contenidors. A l'arribada rebrà una de nova. Aquesta competició es regirà d'acord amb la Normativa de Curses de Fons de la Federació Catalana d'Atletisme i tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament. Descàrrega del reglament en PDF:

                            

NORMATIVA COVID-19

La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i el compliment de les mesures esmentades requereix una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, fonamentalment, de l'organització i els participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per participar en el present esdeveniment. Com a participant en l'esdeveniment esportiu declara i manifesta: 1.- Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l'organització, amb relació a la presència i participació en la competició generada, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia covid-19. 2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o el personal d'organització presents a la competició amb relació a les mesures per evitar contagis per covid-19. 3.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l'esdeveniment en el cas que pateixi símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la covid-19. Això resulta extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb qui la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi. 4.- Que, en cas que tingui coneixement d'estar afectat pel virus de la covid- 19,es compromet a no anar a l'esdeveniment ni prendre-hi part (ni en les accions relacionades amb la cursa, fira, recollida de dorsals, etcètera) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, o bé per a la seva persona, o bé per a la resta de les persones assistents amb les quals hagi pogut tenir contacte. 5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l'actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de covid-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort. 6.- Que accepta que l'organitzador de l'esdeveniment adopti les mesures que s'indiquen al document (guia) que té publicat, a fi d'establir un escenari de seguretat raonable en l'esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l'esdeveniment, en el curs de l'organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries amb relació a l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen al document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar la prova d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per covid-19. 7.- Que, en cas que resulti contagiat/ada per covid-19, exonera l'organitzador de l'esdeveniment de qualsevol responsabilitat amb relació als possibles danys o perjudicis que se'n puguin derivar per a la seva persona. 8.- Que accepta que si fos necessari adoptar mesures o decisions per part de l'organitzador de l'esdeveniment amb l'objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials contretes per aquest, per la qual cosa no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de participació o costos que hagi tingut l'esportista o el seu club. 9.- Que accepta que si es mostrés, per la seva banda, una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d'organització amb relació a les mesures de seguretat per evitar contagis per covid-19, pot ser objecte d'exclusió o desqualificació de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (àrbitres o responsables de l'organització). 10.- Que accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades a l'apartat anterior s'entenen sens perjudici d'altres responsabilitats que pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (els òrgans disciplinaris federatius inclosos) a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, o bé en l'àmbit esportiu-federatiu, o bé en altres àmbits diferents. 11.- Que en cas que es tingui coneixement d'algun positiu de covid-19 —o se'n detecti algun— d'algun/a participant el dia de l'esdeveniment, si així ho requerissin les autoritats sanitàries, cal que se'ls posi a l'abast la informació de les dades personals, per procedir a fer la traçabilitat amb les persones que hagin pogut tenir contacte amb la persona afectada per covid-19.
Patrocinadors:
 Amb el suport de:
CURSA  DELTA  PRAT
     5 km - 9:00 h.      
  21a Edició -  9 Maig 2021